famBak

 

 

‘Ad te, Domini, levavi’ (‘Tot u Heer, hef ik mijn ziel op, Ps. 25: 1’)

Zondag 29 november  2020 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Conny Boes

Toelichting op de lezingen: ds. H. Z. Klink

Organist: Hans Jütte

Orgelspel

Het luiden van de klok

Stil gebed (staande)

Liturg: Votum (staande)

Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast, u mij te helpen

Lezing uit de Psalm: Psalm 24

Orgel: Lied 435: 1 en 3

 

Hef op uw hoofden, poorten wijd!

Wie is het, die hier binnenrijdt?

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid

en Heiland vol barmhartigheid!

Hij geeft de wereld ’t leven weer.

Juich blijde, zing uw God ter eer,

loof Hem, die sterk van daad

de deuren binnengaat.

Gezegend was het land, de stad,

waar deze koning binnentrad.

Gezegend ’t hart, dat openstaat

en Hem als koning binnenlaat.

De zonne der gerechtigheid

verblindde niet door majesteit;

maar wat in duister sliep,

ontwaakte, toen Hij riep.

 

Orgel: Lied 195, Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Toelichting op de lezingen door ds. H. Z. Klink

Oudtestamentische lezing: Jesaja 5: 1-7

Orgel: Lied 434: 1-2-3

 

Daar komt een schip, geladen

tot aan het hoogste boord,

draagt Gods Zoon vol genade,

des Vaders eeuwig woord.

Hoe ’t schip het water kliefde!

Het bergt een kostbare last;

het zeil, dat is de liefde,

de heilige Geest de mast.

 

Het anker valt ter rede,

nu is het schip aan land.

Het woord is vlees geworden,

Gods Zoon reikt ons de hand.

Evangelielezing: Mattheüs 21: 1-9

Orgel: Lied 601: 1-3

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,

voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen,

licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen

zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,

licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

Moment van inkeer en verstilling

Gebeden:

Iedere gebedsintentie wordt door de liturg afgesloten met de woorden uit Lied 367E:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Stil gebed

Liturg: Onze Vader

Orgel: Avondlied (staande): Lied 239: 1-2

 

O Christus die de zonne zijt

der hemelse gerechtigheid,

begroet ons met uw dageraad,

nu hier het daglicht ondergaat.

Behoed ons Heer in deze nacht,

houd over ons getrouw de wacht,

bewaar ons voor verdriet en pijn,

wil altijd onze Vader zijn.

 

Liturg: Zegenbede:

De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven,

AMEN.

Orgelspel