famBak

 

‘Populus Sion’ (‘Gij volk van Sion, Jesaja 30: 19’)

Zondag 6 december 202 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Daniëlle Springer

Toelichting op de lezingen: ds. H.Z. Klink

Organist: Hans Jütte

Orgelspel

Het luiden van de klok

Stil gebed (staande)

Liturg: Votum (staande)

Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast, u mij te helpen

Lezing uit de Psalmen: Psalm 80

Orgel: Psalm 80: 1 en 7

 

O God van Jozef, leid ons verder,

hoor ons en wees weer onze herder;

gij vuurkolom, straal gij ons toe.

Waak op, o Held, wij worden moe;

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

Dan zullen wij niet van U wijken,

uw naam zal op ons voorhoofd prijken,

uw naam is ons als uw gelaat:

een sterrenbeeld, een dageraad.

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

 

Orgel: Lied 195, Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Toelichting op de lezingen door ds. H. Z. Klink

Oudtestamentische lezing: Jesaja 2: 2-5

Orgel: Gezang 125: 1-4 uit het Liedboek voor de Kerken

 

O kom, o kom, Immanuel,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom

en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

 

Evangelielezing: Johannes 1: 19-28

Orgel: Lied 439: 1-3

 

Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

Een hart dat wacht in ootmoed

is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed

ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.

 

Moment van inkeer en verstilling

Gebeden:

Iedere gebedsintentie wordt door de liturg afgesloten met de woorden uit Lied 367E:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Stil gebed

Liturg: Onze Vader

Orgel: Avondlied (staande): Lied 239: 3-4

 

Wanneer de slaap ons weerloos maakt,

houd Gij ons lichaam wel bewaakt,

dek met uw vleug’len al wat leeft,

o Geest, die boven d’afgrond zweeft.

Wij liggen met de ogen dicht,

maar in de harten blijft het licht,

God houdt ons vast, zijn hand behoedt

het stil geheim van ziel en bloed.

 

Liturg: Zegenbede:

De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven,

AMEN.

Orgelspel