famBak

 

de 3e na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk, met bevestiging van ouderlingen en diakenen

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 67 vers 1.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’, couplet 1.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 1 Samuel 3,1-10 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 63 vers 3.

Evangelielezing: Markus 1,14-20 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 531 ‘Jezus, die langs het water liep’, couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Een rondje langs de haven’.

Lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’, couplet 1 en 6.

Bevestiging van diakenen en ouderlingen

Afscheid aftredende ambtsdragers.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’, couplet 1, 3, 4 en 6.

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: Lied 865 ‘Komt nu met zang van zoete tonen’, couplet 1.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Bericht van overlijden.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 146 vers 1.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Ambtsdragers die afscheid nemen

Sijmen van Altena                                                                 diaken

Kees Visser                                                                           diaken

Hein Pieter Zondervan                                                          diaken

Koos Zwiers                                                                          diaken

Bevestiging van ambtsdragers

Pieter Boes                                                                           diaken

Pieter de Groot                                                                     diaken

Esther Springer                                                                    diaken

Anneke Commandeur-Kroes                                                ouderling (herbevestiging)

Gerdien Teerhuis-Kaars                                                       ouderling (herbevestiging)