famBak

 

Zondag Pinksteren, de 50e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang:

Lied 251 ‘De wereld is gewonnen’ couplet 1 en 2 (LvdK)

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredelied: 672 ‘Komt laat ons deze dag’ couplet 1, 2 en 7.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 135 vers 1 en 10 met het Klein Gloria (Lied 195).

Pinkstergroet Waterland 2021 (Lied 695).

Geloofsbelijdenis.

Lied 240 ‘Kom, Heilige Geest’ couplet 1 en 2 (LvdK).

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied 683 ’t Is feest vandaag’ couplet 1, 3 en 4.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 11,1-9 (lector).

Antwoordpsalm: 87 vers 1, 2 en 3.

Lezing uit de Brieven: Handelingen 2,1-24 (lector).

Halleluja-lied: 246 ‘Gods adem die van boven kwam’ couplet 1 t/m 4 (LvdK).

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 14,23-31 (voorganger).

Halleluja-lied: 829 ‘De liefde gaat ons voor’ couplet 1 t/m 3.

Verkondiging: ‘The Great Restart’ n.a.v. Handelingen 2 vers 4.

Orgel: ‘Nun bitten wir den Heiligen Geist’ van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Lied 686 ‘De Geest des Heren heeft’ couplet 1 t/m 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 68 vers 7.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Muzikale afsluiting met koper: Sonata Verspertina van Pavel Josef Vejvanovsky (1633–1693)