Intochtslied: Lied 62: 1 en 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matteüs 11 vers 28 ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’

Lied 23c

Gebed om vergeving

Lied 412: 4

Woorden van leven: Spreuken 10, 11 – 14 en 11, 12 - 14

Lied 119: 6

Gebed om de opening van het Woord

Lied 364: 5

Schriftlezing:  Genesis 2, 2 en 3

Schriftlezing:  Hebreeën 4, 3 - 11

Lied 871

Verkondiging  ‘Zouden wij ook eenmaal komen’

Muzikaal intermezzo ‘Zouden wij ook eenmaal komen’(Joh. De Heer 82)

Lied 728: 3

Doel van de inzameling van de gaven in deze dienst na toelichting.

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Lied 727: 1, 2, 4 en 10

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (Lied 431c)