De 12e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk, bediening van de Heilige Doop aan Bas Julian Wilke en Aniek Julia Teerhuis. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lied 642 ‘De rivier’ (uit Opwekking) door Dominic Zeeman.

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. doop en peetouders)

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’, couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Lied 348 couplet vers 6 en 7.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed.

Loflied: Lied 348 couplet 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en dopelingen de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 43,1-7 (lector).

Antwoordpsalm: 90a vers 1-3 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Markus 10,13-16 (voorganger).

Halleluja-lied: 488 ‘De kracht van Uw liefde’, couplet 1 en 2 (uit Opwekking) door Dominic.

Verkondiging: ‘Gods ruilhandel’ n.a.v. Jesaja 43,4 en Markus 10,16.

Lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’, couplet 1 en 3 door Dominic.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’, couplet 1, 4 en 7.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).