De 3e zondag van de herfst om 10.00 uur, in de Patmoskerk, bediening van de Heilige Doop. aan Lynn Loïs Sier. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 139 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Moment voor de kinderen.

Lied 278 ‘Laat de kindren tot mij komen’ ELB. (Dopeling binnen)

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’, couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Psalm 121 vers 4.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: Lied 348 couplet 7, 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit de bijbel: Psalm 91 (lector).

Antwoordpsalm: 146 vers 1 en 3.

Tweede lezing uit de bijbel: Jozua 1,1-9 (voorganger).

Halleluja-lied: 672 ‘Kom laat ons deze dag’, couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘De zegen van herhaling’ n.a.v. Jozua 1 vers 5b.

Lied 124 ‘Ik bouw op U’, couplet 1 en 2 (Opwekking).

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’, couplet 1, 3 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).