De 6e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 17 vers 2 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’, couplet 1 en 2.

Verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 207 couplet 3 en 4.

Leefregels.

Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’, couplet 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 3,1-18 (lector).

Antwoordpsalm: 91 vers 1.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Filippenzen 2,1-11 (voorganger).

Hallelujalied: 838 ‘O grote God die liefde zijt’, couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘Losser of loser’ n.a.v. Ruth 3 vers 9-10.

Psalm 121 vers 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 792 ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’, couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).