Dankdag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 65 vers 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 245 ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’, couplet 1.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit de Brieven: 1 Timoteüs 6,2b-19 (lector).

Antwoordpsalm: 67 vers 3.

Verkondiging: ‘Woke met dankdag’ n.a.v. 1 Timoteüs 6,17-18.

Loflied: 718 ‘God, die leven hebt gegeven’ couplet 1 t/m 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen

Slotlied: 241 ‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’, couplet 1 t/m 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).