Hemelvaartstdag om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 47 vers 2 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 754 ‘Liefde Gods die elk beminnen’ couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 2,1-15 (lector).

Antwoordpsalm: 24 vers 5.

Lezing uit de Brieven: Hebreeën 9,24-28 (lector).

Halleluja-lied: 665 ‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’couplet 1, 2 en 3.

Lezing uit het Evangelie: Lucas 24,49-53 (voorganger).

Halleluja-lied: 665 couplet 4 en 5.

Verkondiging

Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ couplet 1 en 2.

Geloofsbelijdenis.

Lied 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’ couplet 1, 3 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 68 vers 6 en 7.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).