De 6e zondag van Pasen, zondag Rogate ‘Vraag!’ om 10.00 uur in de Patmoskerk met de bediening van de Heilige Doop aan Zoë Janneeltje Boneveld in de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 105 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 278 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ couplet 1 (ELB).

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 2 en 3.

(De dopeling wordt binnengebracht, kinderen mogen naar voren)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Psalm 134 vers 3 (Lied 363).

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: Lied 348 couplet 7, 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2,1-10 (lector).

Antwoordpsalm: 23b vers 1 en 2.

Verkondiging: ‘Op Naam gebracht’ n.a.v. Exodus 2 vers 10.

Lied 792 ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ couplet 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting de gaven door de diaken van dienst gevolgd door de inzameling.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 704 ‘Dank, dank nu allen God’ couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).