De 50e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 632 ‘Dit is de dag’ couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen (met een filmpje).

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Schriftlezing: Handelingen 2,1-24; 32-36 (lector).

Halleluja-lied: 672 ‘Kom laat ons deze dag’ couplet 1, 2 en 4.

Verkondiging: ‘Een eenvoudig recept’ n.a.v. Hand. 2,17-18.

Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ couplet 1, 3 en 5.

Geloofsbelijdenis: Lied 340B, waarbij we gaan staan.

Gebeden en gaven

Toelichting de doelen van de gaven door de diaken van dienst

De inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 687 ‘Wij leven van de wind’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).