Liturgie zondag 10 juli 2022

De 4e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 6.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Lied 314 ‘Here Jezus, om uw woord’ couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 14,1-22 (lector).

Halleluja-lied: 834 ‘Vernieuw Gij mij’ couplet 1 en 2.

Rechters 14 vers 18b: Het geheim van Simsons levensraadsel’ n.a.v. Rechters 14 vers 18b.

Lied 381 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’ couplet 2, 3 en 5.

Bericht van overlijden door de ouderling van dienst.

 

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’.

Nodiging en uitdeling.

 

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 968 ‘De ware kerk des Heren’ couplet 1, 3, 4 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).