famBak

 

Dankdag voor gewas en arbeid om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

 

Intrede

Intochtspsalm: 113 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 718 ‘God, die leven hebt gegeven’ couplet 1 t/m 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest

 

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 35, 1-15 (lector).

Antwoordpsalm: 67 vers 1 en 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 17, 11-19 (voorganger).

Halleluja-lied: 909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan'couplet 1 en 2.

Verkondiging.

Lied 865 ‘Kom nu met zang van zoete tonen’ couplet 1 en 2.

Geloofsbelijdenis

Lied 413 'Grote God, wij loven U' couplet 1 en 2.

 

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

 

Zending en zegen

Slotlied: 415 ‘Zegen ons, Algoede’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).