famBak

 

De 3e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk, met de bediening van de heilige Doop aan Abbey Janine Sier. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 139 vers 1, 2 en 9 (Dopeling binnen).

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’, couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Lied 348 couplet 6 en 7.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: 348 couplet 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Matteüs 3,13-17 (lector).

Antwoordpsalm: 105 vers 1 en 3.

Verkondiging: ‘Een veelbelovende sprongmutatie’ n.a.v. Matteüs 3 vers 16.

Lied 868 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ couplet 1, 2 en 5.

Gebeden en gaven

De inzameling van de gaven met toelichting door de diaken van dienst.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 910 ‘Soms groet een licht van vreugde’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).