famBak

 

De 4e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering van het Heilig Avondmaal (wandelend). Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 117a vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ cplt 1, 6, 7.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De Heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 12,1-14 (lector).

Halleluja-lied: 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’ couplet 1, 4 en 8.

Verkondiging: ‘Goddelijke verloskunde’ n.a.v. Exodus 12 vers 12-13.

Lied 634 ‘U zij de glorie’ couplet 1 en 2.

Het Heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 704 ‘Dank, dank nu allen God’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).