famBak

 

De 5e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk, met afscheid en (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen.
Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed en het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 112 vers 1 en 2.

Bemoediging en groet.

Lied 967 ‘Zonne der gerechtigheid’ couplet 1, 5, 6 en 7.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2,2-5 (lector).

Antwoordpsalm: 122 vers 1.

Lezing uit de Brieven: 1 Korintiërs 2,1-5 (lector).

Halleluja-lied: 345 ‘Gij hebt uw woord gegeven’ couplet 1 en 3.

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 5,13-16 (voorganger).

Halleluja-lied: 838 ‘O grote God die liefde zijt’ couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘De smaak van het leven’ n.a.v. Matteüs 5 vers 13.

Lied 838 couplet 3 en 4.

Bevestiging van diakenen en ouderlingen

Afscheid aftredende ambtsdragers.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’ couplet 1, 3, 4 en 6 (staand).

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: 672 ‘Kom laat ons deze dag’ couplet 1 en 2 (staand).

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven gevolgd door de inzameling ervan.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 418 ‘God, schenk ons de kracht’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).