famBak

 

Liturgie zondag 12 april 2020

Eerste Paasdag, de 1e van Pasen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk,
met medewerking van trompettist Klaas Kes. Protestantse Gemeente Marken.

 

Intrede

Muziek: Gezang 42 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ (‘119 Gezangen’ der GK).

Bemoediging en groet.

Lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’ couplet 1 en 3 (NL-zingt).

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Muziek: Lied 641 ‘Jezus leeft en ik met Hem’ (couplet 1 en 4).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 14,9-14 (lector).

Muziek: Psalm 146-a (vers 1, 2, 4 en 5).

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 (voorganger).

Muziek: Muziek: Lied 221 ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ (LvdK).

Verkondiging: ‘Bijna goed’.

Lied 190 ‘Heer, U bent mijn leven’, couplet 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) (NL-zingt).

Geloofsbelijdenis.

Muziek: Psalm 149 (vers 1 en 2).

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven (voor QR-code zie www.protestantsmarken.nl).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 132 ‘U zij de glorie’ (NL-zingt).

Zegen.

Muziek: Lied 222 ‘Jezus is ons licht en leven’ (LvdK).

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.