adventkalenders

famBak

 

Dankdag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 66 vers 3 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 225 ‘Zingen wij van harte zeer’, couplet 1.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Habakuk 3,17-19 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 84 vers 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 13,1-9 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 718 ‘God, die leven hebt gegeven’ couplet 1 t/m 4.

Verkondiging: ‘Oogsttijd’.

Een muzikale meditatie.

Geloofsbelijdenis.

Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’, couplet 3 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Voorbede en dankzegging.

Zending en zegen

Lied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’, couplet 1 en 6.

Zegen.