adventkalenders

famBak

 

de 2e van de Advent, ‘Populus Sion’ (‘Gij volk van Sion, Jesaja 30,19)

om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 42 vers 7.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Aansteken van de 2e Adventskaars.

Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’, couplet 2 en 4.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 444 couplet 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’ couplet 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40,1-11 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 80 vers 2 en 3.

Lezing uit de brieven: 2 Petrus 3,8-18 (lector).

Halleluja-lied: Lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, couplet 1.

Evangelielezing: Johannes 1,19-28 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 456b ‘Kwam van Godswege’, couplet 7 en 8.

Verkondiging: ‘Therapie tegen minderwaardigheidscomplex’ (n.a.v. Jesaja 40).

Lied 437 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’, couplet 5 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 72 vers 6.

Zegen.