adventkalenders

famBak

 

‘Rorate Coeli’ (‘Dauwt, hemelen, Jesaja 45: 8’)

Zondag 20 december 2020 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannie Visser – de Groot

Toelichting op de lezingen door ds. H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Orgelspel

Het luiden van de klok

Stil gebed (staande)

Liturg: Votum (staande)

Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast, u mij te helpen

Lezing uit de Psalmen: Psalm 19

Orgel: Psalm 19: 1 en 2

 

De hemel roemt de Heer,

het firmament geeft eer

Hem, die ’t heelal volbracht.

De dag spreekt tot de dag

van wat zijn hand vermag,

de nacht meldt het de nacht.

Er is geen taal, geen woord,

toch wordt het alom gehoord

een wijd verbreide mare.

Geen stem gaat van hen uit,

maar overal verluidt

hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt,

waarin de zon ontwaakt

fier als een bruidegom,

die blinkend van gewaad

het bruidsvertrek verlaat

en licht verspreidt alom.

Zo, vrolijk als een held

die tot de zege snelt,

roept hij de nieuwe morgen;

hij trekt zijn glanzend spoor

de ganse hemel door;

zijn gloed laat niets verborgen.

 

Orgel: Lied 195, Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Toelichting op de lezingen door ds. H. Z. Klink

Oudtestamentische lezing: Jesaja 45: 8 en 62: 1-5

Orgel: Lied 437: 1-2-5

 

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,

daal, Heiland, uit uw hemel neer.

Ruk open, rijt ze uit het slot,

de hemeldeuren, Zoon van God.

Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.

Gij wolken, breek in regens neer,

regen de Heiland, Israëls Heer.

 

Gij klare zon, gij schone ster,

door ons aanschouwd van eindloos ver,

o zon ga op, o zonneschijn,

laat ons niet in het donker zijn.

Evangelielezing: Lucas 1: 26-38

Orgel: Lied 443: 1-2-3

De engel Gabriël komt aangesneld,

de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.

Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,

jouw zoon, zo lang verwacht, Immanuel,

en alle mensen danken jou de eeuwen door;

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,

en zegt: voor mij is goed wat God belooft.

Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Moment van inkeer en verstilling

Gebeden:

Iedere gebedsintentie wordt door de liturg afgesloten met de woorden uit Lied 367E:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Stil gebed

Liturg: Onze Vader

Orgel: Avondlied (staande):Lied 239: 1-7

O Christus die de zonne zijt

der hemelse gerechtigheid,

begroet ons met uw dageraad,

nu hier het daglicht ondergaat.

O Vader, dat uw liefd’ons blijk’,

o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,

o Geest, zend uwe troost ons neer,

Drie-enig God, U zij al d’eer!

Liturg: Zegenbede:

De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven,

AMEN.

Orgelspel