famBak

 

Eerste Paasdag, de 1e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang Lied 613 ‘Christus is opgestaan’ in zetting van Maria Suzanna van Woensel Kooy (1875-1934).

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: 630 ‘Een morgen ongedacht’ couplet 1, 3 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 75 vers 1 en 7 met aansluitend Klein Gloria (Lied 195).

Geloofsbelijdenis (Nicea-Constantinopel).

Lied 623 ‘O hart, spring op vol vreugde’ couplet 1, 3 en 6.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het de brieven: 1 Korintiërs 15,1-11 (lector).

Halleluja-lied: 622 ‘Nu triomfeert de Zoon van God’ couplet 1, 3 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 16,1-8 (voorganger).

Halleluja-lied: 619 ‘Lof zij God in de hoogste troon’ couplet 1 t/m 6 in wisselzang.

Verkondiging: ‘Het begin van het begin’ n.a.v. Marcus 16 vers 7.

Lied 624 ‘Christus onze Heer, verrees’ couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Bericht van overlijden met Lied 675 ‘Geest van hierboven’ couplet 1 en 2.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 632 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Muzikale afsluiting met koper: ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ naar zetting van Gezang 42 uit de Bundel 119 gezangen van de Gereformeerde Kerken.