Voorganger: ds. Suzan ten Heuw
Organist: Dirk
Ouderling: Anneke
Diaken: Piet

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Welkom en mededelingen

Zang: Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1, 2 en 3

Stiltemoment

Bemoediging en groet

Kyrie en gloria

Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor couplet 1, 2, 3 en 4

               RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel

Eerste lezing: Marcus 1:16-22 uit de Naardense Bijbel

Zang: Lied 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom couplet 1, 2 en 3

Tweede lezing

Marcus 8:34-38 naar keuze van de lector

Zang: Lied 914 Geef mij, Heer, mij los te zingen couplet 1, 2 en 3

Preek

Meditatief orgelspel

Zang: Lied 835 Jezus, ga ons voor couplet 1, 2 en 3

                GEBEDEN EN GAVEN

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader

 Collectes (online en bij de uitgang)

               HEENZENDING EN ZEGEN

Slotzang: Lied 904 Beveel gerust uw wegen couplet 1, 2, 3 en 5

Zegen

V: (…) zij met u allen.

G zingt: Amen n.a.v. slotregels van lied 340b

Orgelspel