famBak

 

De 4e zondag van de 40-dagen, zondag ‘Laetare’ (‘Verheug u’ n.a.v. Jesaja 66 vers 10) om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 66 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1, 5 en 6.

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.

Lied 544 ‘Christus naar wie wij heten’ couplet 3 en 5.

Leefregels.

Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’ couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 9,1-39 (lector).

Halleluja-lied: 543 ‘Gij zijt in glans verschenen’ couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Jezus’ oordeel’ n.a.v. Johannes 9 vers 39.

Lied 445 ‘De nacht is haast ten einde’ couplet 1, 2 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ couplet 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).