famBak

 

Voorganger: ds. Maaike de Goei-Jansma

Welkom en mededelingen (door ouderling)

Openingslied: Lied 405 vers 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig…)

Bemoediging en groet

Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de HEER, Die hemel en aarde geschapen heeft, Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Aanvangstekst: Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft (Jesaja 55:1). Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft (Johannes 7:37b-38a)

Woorden voor ons leven met God: Galaten 5:13-26

Zingen: Lied 25 vers 2 en 7 (HERE, maak mij uwe wegen…)

Moment voor jong en oud

Gebed

Zingen: Lied 348 vers 1 (Kinderen gaan naar de KND.)

Bijbellezing: Johannes 4: 1-19

Zingen; Lied 938 vers 1 (Christus die u wilt tooien…)

Bijbellezing: Johannes 4: 25-42

Zingen: Lied 938 vers 2 (Christus die u bekleed heeft…)

Verkondiging

Zingen: Lied 653 vers 1 en 3 (U kennen, uit en tot U leven…)

Collecte (Toelichting door een diaken)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 425 (Vervuld van Uw zegen…)

Zending en zegen:

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Gezongen Amen.