Intochtslied: Lied 62: 1 en 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matteüs 11 vers 28 ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’

Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Liturgie zondag 4 juli 2021

De 3e zondag van de zomer om 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 42 vers 1 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’, couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen (alleen in de Patmoskerk).

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Lied 146a vers 1

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Psalm 67 vers 1

De 2e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 46 vers 1.

De 1e zondag na Trinitatis, om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1, 6 en 7.

Zondag Trinitatis ‘Drie-eenheid’, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 8 vers 1, 3, 4 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 208 ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’, couplet 1

Zondag Pinksteren, de 50e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang:

Lied 251 ‘De wereld is gewonnen’ couplet 1 en 2 (LvdK)

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredelied: 672 ‘Komt laat ons deze dag’ couplet 1, 2 en 7.

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Intochtslied.                           Psalm 108 : 1

Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Stil gebed - Votum - Groet

Orde van dienst Grote Kerk Marken zondag 16 mei 2021

voorganger: Thomas Kraan, Utrecht

Intochtslied Psalm 27: 1 en 4 `Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum

Lied  648: 1, 2 en 3 `Zing halleluja, hemel en aarde zing’

Wetslezing uit Exodus 20

Psalm 119 : 60 en 65 `Zie hoe ik Uw vermaningen bemin’

Liturgie zondag 9 mei 2021

Zondag Rogate ‘Bid’ de zogenaamde bidzondag.

De 6e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 25 vers 6 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 1 en 

Hemelvaartsdag om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 47 vers 1 en 3 (OB).

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 273 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’, couplet 1 en 3.